REGULAMIN KONKURSU  

„Odkrywam piękno” z Wyborowa Polskie Odkrycia

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Odkrywam piękno” z Wyborowa Polskie Odkrycia (dalej: „Konkurs”)

 2. Organizatorem konkursu jest agencja reklamowa Cross The Line Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000527155, o nr NIP 5213680607, REGON 147474304 (dalej: „Organizator”).

 3. Fundatorem  Nagród w Konkursie i administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, posiadającą numer REGON 631000141, NIP: 777-00-03-038 (dalej „Fundator”).

 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL a przystępując do Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych bezpieczeństwa administrowania danymi osobowymi, określonymi przepisach wymienionych w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane uczestników nie będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom, poza Organizatorem Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagrody dla zwycięzcy. Administrator danych ma prawo ich przetwarzania przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu, a także w czasie niezbędnym dla dochodzenia przez strony Konkursu ewentualnych roszczeń powstałych na tle jego przeprowadzenia. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych byłoby sprzeczne z postanowieniami wyrażonej zgody na ich przetwarzanie lub naruszało regulacje prawne dotyczące ich przetwarzania.

 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.06.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 25.06.2018 r. (do godziny 23.59).

 6. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/ogrod_odkryc/?hl=pl przy czym Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

  • jest pełnoletnia,

  • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem lub Fundatorem ,

  • zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

  • wykonała Zadanie Konkursowe.

 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 7 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe

 

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęć i treści (utworów), które zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

 2. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, będącego interpretacją hasła „odkrywam piękno". Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #odkrywampiekno i oznaczone @ogod_odkryć.

 3. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik może użyć zdjęcia wyłącznie w wypadku gdy osoby takie udzieliły Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem i w takim zakresie, który został opisany w treści § 3 pkt 14 niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące powstać z przyczyn naruszenia konieczności uzyskania zgody osób trzecich, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

 5. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Wyborowa SA w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

 • niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

 • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

 • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Wyborowa S.A.

 

§ 4 Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher na metamorfozę o wartości 1.000,00 zł w atelier „U fryzjerów" znajdującym się na al. Bohaterów w Warszawie.

 2. W celu wybrania zwycięskiego zdjęcie organizator powoła trzyosobowe jury, w skład którego wejdą dwie osoby wskazane przez Organizatora i jeden przedstawiciel Fundatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zdjęć.

 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 27.06.2018 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.

 5. Warunkiem otrzymania Nagrody w postaci vouchera na metamorfozę jest przesłanie do dnia 30.06.2018 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

 6. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy listownie na koszt Organizatora do dnia 04.07.2018 r.

 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę rzeczową.

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@crosstheline.pl

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.